language:

Dialogs Диалоги


Dialog 1: Hello, how are you? Диалог 1: Привет, как ты?


嗨,你好吗?

嗨,你好吗? | Hāi, nǐ hǎo ma? | Hi, how are you? | Привет, как дела?

你好一切都很好。

你好一切都很好。 | Nǐ hǎo yīqiè dōu hěn hǎo. | Hello everything is fine. | Привет! Все хорошо.

太好了! 祝你好运!

太好了! 祝你好运! | Tài hǎole! Zhù nǐ hǎo yùn! | Great! good luck! | Отлично! Удачи тебе!

也谢谢你!

也谢谢你! | Yě xièxiè nǐ! | thank you too! | Спасибо и тебе!